Eko centar
Bočac jezero

Strukturu uklonjenog otpada sa mreža u Eko centru Bočac jezero pored drveta niskokalorične vrijednosti čine i razne vrste plastičnog otpada, autogume, frižideri, aluminijumski otpad, uginule životinje itd.

Uginule svinje

Uginule svinje

Uginula krava

Uginula krava

Plastični otpad - debljina nanosa preko 1m

Plastični otpad – debljina nanosa preko 1m

Gume, plastični i aluminijumski otpad

Gume, plastični i aluminijumski otpad

Kako je plutajući otpad koji se zaustavi na mreži po sastavu sličan komunalnom može se zaključiti da je ovaj otpad posljedica nemara i nebrige pojedinaca koji otpad ne odlažu na za to predviđena mjesta nego na divlje deponije i izletišta pored obala rijeka ili što je još najgore – direktno u rijeku!

Plutaći otpad na jezeru Bočac

Plutajući otpad na jezeru Bočac

Plutaći otpad na jezeru Bočac

Plutajući otpad na jezeru Bočac

Poseban problem nastaje u proljeće i jesen kada se očekuju veće količine padavina. Usljed velikog dotoka vode u vrijeme obilnijih padavina uvijek dođe i veća količina otpada, jer nabujala voda pokupi sav otpad sa obala rijeka u korito.

Otpad može da se prenosi vodenim tokom, od mjesta nastanka pa dalje, od nekoliko desetina pa čak i stotina kilometara. Voda nema granice, pa plutajući otpad možemo svrstati u regionalni problem.

Negativni uticaji plutajućeg otpada su fizičko i hemijsko zagađenje voda, što dovodi do promjena u biljnom i životinjskom svijetu. Ako se na vrijeme ne ukloni, veliki dio otpada kao što je PET ambalaža napunjena vodom i vezana muljem i algama pada na dno rijeka, gdje ostaje zarobljena i teško dostupna za uklanjanje.

Otpad ugrožava i bezbjedno odvijanje aktivnosti na vodi, kao što su: rekreativna vožnja čamcima, veslanje kajakom, rafting, pecanje, plivanje itd. Posebno negativan je i vizuelni efekat
Briga o rijekama i riječnim obalama presudna je za razvoj turizma nekog mjesta.


Kako uklanjamo zaustavljeni otpad?

Nakon što se otpad zaustavi na mreži pristupa se njegovom uklanjanju. Teško drvo, grane i balvane, radnici privlače čeličnim sajlama plovećoj teretnoj platformi. Potom se teret izvlači na platformu, reže se u dijelove i odlaže.
Plastična ambalaža i ostali otpad se prikupljaju direktno na teretnu platformu, iz čamaca ili sa staze koja je integrisana u konstrukciju mreže.

Prikupljanje otpada na mreži - manuelno i mehanizacijom Prikupljanje otpada na mreži - manuelno i mehanizacijom Prikupljanje otpada na mreži - manuelno i mehanizacijom
[opis_fotografije] Prikupljanje otpada na mreži – manuelno i mehanizacijom [/opis_fotografije]

 Otpad se dalje transportuje na privremenu deponiju, gdje se vrši sortiranje i presovanje.

Prikupljanje otpada na jezeru - manuelno Prikupljanje otpada na jezeru - manuelno Prikupljanje otpada na jezeru - manuelno
[opis_fotografije] Prikupljanje otpada na jezeru – manuelno [/opis_fotografije]
Sortiranje otpada na plovećoj platformi Sortiranje otpada na plovećoj platformi Sortiranje otpada na plovećoj platformi
[opis_fotografije] Sortiranje otpada na plovećoj platformi [/opis_fotografije]

Sve veću zabrinutost predstavlja činjenica da se količine otpada iz godine u godinu ne smanjuju. Trajno rješavanje problema je otklanjanje uzroka problema. 

Eko centar Bočac jezero svojim zalaganjem je samo jedna karika u nizu. Za suočavanje sa ovim problemom je neophodno uključiti cijelo društvo: građane, lokalne, republičke i državne vlasti. 

Naša priroda je već dovoljno ugrožena divljim deponijama i prljavim rijekama, i moramo raditi na tome da ovu pojavu zaustavimo, inače nam prijeti zatrpavanje u otpadu.

Jezero Bočac okovano plutajućim otpadom pred hidroelektranom

Jezero Bočac okovano plutajućim otpadom pred hidroelektranom

Kontakt

Eko centar Bočac jezero d.o.o.
Jesenjinova 16, Banja Luka BiH
Tel: + 387 51 201 596
  + 387 51 201 602
info@ekocentar-bocacjezero.com

Partneri

Footer Baneri

Vlada Republike Srpske
Vlada Republike Srpske
Grad Banja Luka
Grad Banja Luka
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Hidro elektrana Bočac
Hidro elektrana Bočac

Powered by WP Bannerize